Protokoll fra årsmøte 2016

Protokollen er nå på signeringstur.  Den vil også gjøres tilgjengelig i en underskrevet utgave når den er undertegnet av de som ble valgt som protokollvitner.

Supportercup 2016

Bilde tatt etter årsmøtet

Protokoll

 

 

Årsmøte i Scandinavian Hammers 04.06.2016

Sted:     Oslo, Nordre Åsen(der supportercupen avholdes ved Scandinavian Hammers sin base)

Dato:     04.06.16

Kl.:         14:30 – 15.30

Tilstede: Ca. 30 medlemmer i Scandinavian Hammers

 

  1. Konstituering
  2. A) Valg av møteleder som også er ordstyrer

Som møteleder ble valgt:                                                                            Erik T. Dammen

B) Godkjennelse av de stemmeberettigete

Tilstede var kun medlemmer i supporterklubben. Det ble bestemt at det ved evt. valg der det må telles nøyaktig for å oppnå riktig resultat, vil det kontrolleres at alle som stemmer er stemmeberettigede medlemmer i supporterklubben

C) Valg av referent og minst et medlem som protokollvitne

Referent:                                                                                                           Erik T. Dammen

Protokollundertegnere:                                                                              Jostein Stensrud Køhn

Terje Eckhoff

D) Godkjennelse av møteinnkallingen

Erik redegjorde for innkalling og at denne er gjort via nettsiden og facebookgruppen vår.

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

 

2. Regnskap for 2015 og budsjett for 2016.

Økonomiansvarlig, Øyvind Smith,  gikk gjennom nøkkeltall i regnskapet. Årsresultatet var på 20.650,-. Erik informerer om at medlemmene kan ta kontakt med han eller Øyvind hvis de har spm. til regnskapet.

Vedtak: Årsregnskapet med resultat på 20.650,- ble godkjent

Økonomiansvarlig, Øyvind Smith,  gikk gjennom budsjett for 2016.  Erik informerer om at medlemmene kan ta kontakt med han eller Øyvind hvis de har spm. til budsjettet. Det informeres også om at det er vanskelig å lage et nøyaktig budsjett på grunn av omlegging av medlemskontingent og tur virksomhet. Blir det f. eks. arrangert en tur på høsten 2016 kan den generere inntekter på opp mot 100.000 eller mer avhengig av antall deltagere, men utgiftene vil i så fall også bli omtrent det samme, da turene ikke er ment som en kilde til inntekter for klubben. Allikevel vil man kunne anta at de går i et lite overskudd da det må legges inn en liten margin som man ikke taper penger på å arrangere turer.

 

Vedtak: Budsjettet blir enstemmig vedtatt.

 

 3. Innkomne forslag – endring av § 8 i vedtektene våre.

Erik redegjør for bakgrunnen for forslaget. Grunnen til forslag om endring er at det står i vedtektene pr. i dag at årsmøte skal holdes i mai.  I tillegg står det at årsmøte innkalles direkte til medlemmene. Erik og Øyvind jobbet med den nye formuleringen før jul. Vi ønsker ikke at møtet skal låses til mai. Vi mener også at innkalling kan skje gjennom nettsider.

Nåverende § 8 :

  • 8 Årsmøte

Årsmøte, som holdes hvert år i mai måned, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøte innkalles av styret med minst 1 måneds varsel direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøte. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøte.

Alle medlemmer har adgang til årsmøte. Årsmøte er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Endres til:

  • 8 Årsmøte

Årsmøte er foreningens høyeste myndighet. Innkalling til årsmøte gjøres gjennom supporterklubbens nettside og/eller i supporterklubbens medlemsblad. Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til styret senest 14 dager før årsmøte. Fullstendig saksliste må gjøres tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøte.

Alle medlemmer har adgang til årsmøte. Årsmøte er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

4. Valg av medlemmer til styret

 

Leder: Erik T. Dammen

Vedtak: Erik T. Dammen ble enstemmig valgt til leder for 2 år.

Nestleder: Jostein Stensrud Køhn

Vedtak: Jostein Stensrud Køhn ble enstemmig valgt til nestleder for 1 år.

Styremedlem(web): Remy Kongsvoll

Vedtak: Remy Kongsvoll ble enstemmig valgt som styremedlem web.

Styremedlem(økonomi): Øyvind Smith

Vedtak: Øyvind Smith ble enstemmig valgt som styremedlem økonomi.

Styremedlem(nettredaktør): Mats Pettersen’

Vedtak: Mats Pettersen ble enstemmig valgt som styremedlem redaktør.

 

Det stilte ingen andre til valg. Balal Bhatti fortalte at valgkomiteen hadde forhørt seg litt rundt om flere aktuelle lederkandidater, men ingen andre ønsket å stille til valg.

 

 

Oslo, 15.06.2016

Scandinavian Hammers

0
0

Legg igjen en kommentar