Vedtekter Scandinavian Hammers

Vedtekter for foreningen Scandinavian Hammers (oppdatert 27.09.20)

 

 • 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Scandinavian Hammers. Foreningen ble stiftet 12.10.1988.

 

 • 2 Formål

Scandinavian Hammers er en interesseorganisasjon for alle med interesse for fotballklubben West Ham United FC. Den har som formål å fremme interessen for West Ham United FC i Skandinavia. Vi ønsker flest mulig supportere som medlemmer av vår forening, og at disse skal føle tilhold til Scandinavian Hammers gjennom vårt supporterblad, internettside, sosiale aktiviteter/samlinger og fotballreiser til England. Så langt det er mulig og fornuftig skal foreningen hjelpe sine medlemmer i spørsmål som omhandler West Ham United FC.

 

 • 3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

 

 • 4 Medlemskap

Alle personer bosatt i, eller har tilknytning til Scandinavia kan bli medlem i foreningen. Medlemmer kan ekskluderes av styret dersom de opptrer i strid med de regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder.

 

 • 5 Stemmerett og valgbarhet

Ordinære medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Familiemedlemmer/juniormedlemmer har ikke stemmerett.  For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og ha hatt gyldig medlemskap i minst én måned. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Leder og nestleder velges enkeltvis hvert annet år slik at de ikke er på valg samme år. Øvrige styremedlemmer velges samlet. Funksjonstiden for styrets medlemmer er normalt to år.

 

 • 6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av styret og betales forskuddsvis. Kontingenten gjelder for en periode på 1 år fra innbetaling. Familiemedlemskap følger samme periode som hovedmedlem. Medlemmer som skylder kontingent etter to betalingsvarsler har ikke stemmerett eller andre rettigheter. De kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem kan det ikke tas opp igjen før ny kontingent er betalt.

 

 • 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta refusjon for faktiske utgifter.

 

 • 8 Årsmøte

Årsmøte er foreningens høyeste myndighet. Årsmøte innkalles av styret med minst 1 måneds varsel på våre nettsider. Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøte. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøte.

Alle medlemmer har adgang til årsmøte. Årsmøte er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

 

 

 • 9 Årsmøtes oppgaver

Årsmøte skal:

 1. Behandle Scandinavian Hammers årsmelding
 2. Behandle Scandinavian Hammers regnskap
 3. Behandle innkomne forslag
 4. Vedta Scandinavian Hammers budsjett
 5. Velge:
 6. a) Leder og nestleder
 7. b) Styremedlemmer

 

 • 10 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

 

 • 11 Styret

Foreningen ledes av et styre på fem – syv personer. Antallet kan unntaksvis endres hvis omstendighetene krever det. Styret er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtes bestemmelser
 2. Oppnevne etter behov personer for spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Scandinavian Hammers økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. Regnskapet følger sesong fra 01.07-30.06
 4. Representere Scandinavian Hammers utad.

Styret skal holde møter når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

 

 • 12 Vedtaksendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.